top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest sklep internetowy Voglio.pl 2. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych Kupujących („dane”) należy kierować na adres art.voglio@gmail.com. 3. Przetwarzanie danych osobowych Kupujących będzie odbywać się na podstawie: a) art. 6 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) („RODO”) w celu realizacji i obsługi Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Kupującym a Administratorem Danych („umowa”), b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych przez Administratora Danych, w tym obowiązków podatkowych. c) art. 6 pkt 1 lit. f) RODO w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest obsługa zapytania Kupujących oraz ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją zapytania Kupujących. d) art. 6 pkt 1 lit. f) RODO w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją wskazanej wyżej umowy, 4. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych Kupujących: a) Imię i nazwisko, b) adres e-mail, c) adres korespondencyjny i telefon d) przy czym nie jest planowane przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 RODO. 5. Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane przez Administratora w celu: a) zawarcia i realizacji Umowy, b) odpowiedzi na zapytanie Kupujących. 6. Dane osobowe Kupujących będą przetwarzana przez okres realizacji umowy a także po jej zakończeniu w celu jej rozliczenia z zastrzeżeniem, że okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek, z realizacją Umowy lub też z daną osobą Kupującą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych. 7. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 8. Kupującym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 9. Kupujący ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 10. Podanie przez Kupujących danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy Sprzedaży oraz do udzielenie odpowiedzi na zapytanie Kupującego. W przypadku nie podania danych osobowych odpowiedź nie będzie mogła zostać udzielona. 11. Dane osobowe odwiedzających mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi doręczenia listów i przesyłek, podmiotom świadczącym usługi księgowe, podmiotom świadczącym usługi w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych. 12. Poza wskazanymi podmiotami dane Kupujących mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 13. Odbiorcy danych znajdują się w krajach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

METODY PŁATNOŚCI

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

- Offline Payments

Payment Methods
Contact
bottom of page