top of page

GWARANCJA REKLAMACJE ZWROTY

1. W każdym przypadku wszystkie produkty objęte są 12 miesięczną gwarancją sprzedawcy. 2. Kupujący ma prawo do zgłoszenia reklamacji wad jakościowych lub ilościowych lub naruszenia substancji produktu w dniu odbioru towaru, na adres e-mail: art.voglio@gmail.com Producent odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli ukryta wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Kupującym. 3. Sprzedawca wyłącza niniejszym odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców). Odpowiedzialność Sprzedawcy i Producenta z tytułu rękojmi jest także wyłączona, gdy Kupujący dokonał naprawy towaru bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego. 4. Reklamacje zgłoszone w zakresie: jakości towaru, estetyki, wymiarów, będą rozpatrywane z wyłączeniem cech wskazanych poniżej oraz wskazanych w Kartach Produktów i gwarancji. Beton architektoniczny jest tworzywem ze swojej natury zmiennym w cechach estetycznych, a wszelkie smugi, pustki i ich niejednorodność, oraz zmienność ułożenia są dla materiału typowe i podkreślają jego charakter. Produkty mogą wykazywać zmienności i odchylenia wymiarowe zgodne z parametrami zapisanymi w warunkach gwarancji. Poszczególne partie produkcyjne ze względu na: różnice w warunkach atmosferycznych, w tym składowania przez Klienta, różnice w używanych do produkcji kruszywach czy produktach mogą wykazywać zmienność walorów estetycznych/wizualnych, a także występujące pustki na krawędziach czy narożnikach. 5. Każdorazowo elementem gwarancji jest dowód zakupu towaru. 6. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków. 7. Jeżeli z powodu wady fizycznej towaru Kupujący odstępuje od umowy dotyczącej realizacji jego zamówienia albo żąda on dostarczenia towaru wolnego od wad zamiast towaru wadliwego, nie może on odesłać towaru bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy. 8. Wysokość roszczeń z tytułu reklamacji nie może przewyższać wartości towaru podlegającego reklamacji. 9. Zgłoszenie reklamacyjne złożone przez Kupującego, nie wstrzymuje wymagalności płatności należnej Sprzedającemu za produkt. Rozpoczęcie procedury reklamacyjnej nie stanowi podstawy do odstąpienia lub wypowiedzenia umowy zamówienia przez Kupującego. 10. Sprzedawca nie odpowiada za sprawy związane z niewłaściwym zastosowaniem zakupionego materiału. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania towaru objętego umową leży wyłącznie po stronie Kupującego. Wszelkie ewentualne informacje udzielane w tym zakresie przez Sprzedającego są grzecznościowe i nie mogą być traktowane jako podstawa do konkretnego stosowania. 11. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty powstałe na skutek nieuzasadnionej reklamacji pokrywa Klient. 12. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny zgodnie z treścią przepisu art. 30 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2004.827) Składając sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie. (Załącznik nr 1) 13. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny Klient zobowiązany jest zwrócić przedmiot zakupy, przysyłając go na adres A.P.A. sp z o.o.  ul. Cieszyńska 50/9, 43-300 Bielsko Biała, na koszt własny. 14. Możliwość odstąpienia od umowy i zwrotu towaru bez podania przyczyny nie dotyczy rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej na specjalne zamówienie, według specyfikacji klienta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanym potrzebom zgodnie z treścią przepisu art. 38 ust 3 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2004.827). 15. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot gotówki następuje w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas nieuszkodzonej przesyłki zwrotnej, w formie gotówki lub przelewu na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. 16. Klient przy odbiorze przesyłki zobowiązany jest sprawdzić, czy zamawiany produkt nie uległ uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki. Sprawdzenie zawartości przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu zagubienia lub uszkodzenia przesyłki w transporcie, wówczas w obecności kuriera należy sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. 17. Wszelkie roszczenia z tytułu uszkodzenia przesyłki przyjmujemy tylko i wyłącznie wraz z załączonym protokołem szkody sporządzonym z kurierem firmy kurierskiej doręczającej przesyłkę. Sporządzenie protokołu w dniach kolejnych nie gwarantuje uznania reklamacji. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia towaru! (art. 76 Ustawy Prawo Przewozowe). W przypadku stwierdzonych w późniejszym terminie uszkodzeń mechanicznych rys, wgnieceń, itp. sklep nie ponosi odpowiedzialności. 18. Zgodnie z treścią art. 34 ust. 4 to Klient będzie ponosić odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, które nastąpi w wyniku korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy działający pod adresem www.voglio.pl prowadzony jest przez A.P.A sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej 43-300 Ul. Cieszyńska 50/9, NIP 5472237195 , e-mail: art.voglio@gmail.com numer telefonu: +48791289599 lub +48695056835 INFORMACJE OGÓLNE: 1. Sklep internetowy voglio.pl prowadzi sprzedaż towarów na rzecz klientów będących osobami fizycznymi lub prawnymi oraz podmiotów nie posiadających osobowości prawnej. 2. Wszystkie ceny podane w przesłanej Klientowi ofercie są cenami brutto, wyrażone w złotych polskich (PLN). Podane ceny nie zawierają również kosztów dostawy zamówionego towaru. 3. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT. OPIS I ZDJĘCIA PRODUKTÓW: 1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.voglio.pl, kierowane do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań. 2. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości. 3. Informacje o produktach nie są informacją o ich dostępności. § 1 ZAMÓWIENIA: 1. Zamówienia w sklepie można składać poprzez witrynę internetową voglio.pl 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia określającego dokładną specyfikację produktu, w tym w szczególności: a) rodzaj produktu, b) jego kolorystykę c) wykończenie powierzchni. 3. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest moment potwierdzenia zakupu na stronie www.voglio.pl i dokonanie płatności. 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie pełnych danych z formularza zamówienia, tj. imienia, nazwiska, danych niezbędnych do wystawienia faktury, adresu dostawy lub informacji o jej odbiorze oraz adresu e-mail i numeru telefonu, umożliwiającego weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. 6. Sklep może odmówić realizacji zamówienia w przypadku: a) błędnego lub częściowego wypełnienia formularza zamówienia (dot. zamówień składanych drogą elektroniczna), b) jeżeli we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości, c) przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera. d) zostanie błędnie wskazany wybór opcji dostawy. 7. Termin wykonania zamówienia liczony jest od daty wpływu płatności na konto Sprzedawcy i stanowi 31 dni roboczych, chyba że w trybie przyjęcia oferty Sprzedawca zaznaczy inny termin wykonania usługi czy dostawy produktu. Za Datę wykonania zamówienia uznaje się datę postawienia produktu do dyspozycji Zamawiającego lub nadania zamówienia do Klienta. 8. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży, zmiany cen produktów i usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. 9. Przesyłka dostarczana jest pod adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Dowód zakupu w postaci faktury Vat lub paragonu, przekazywany jest za pomocą usługi poczty elektronicznej lub listownie na wskazany w zamówieniu adres, lub dołaczony do przesyłki. § 2 PŁATNOŚĆ: 1. Kupujący dokonuje płatności w systemie płatnosci on line. 2. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru, niemożności jego wyprodukowania lub z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub kalkulacji, a także danych prezentowanego produktu z rzeczywistością. 3. W przypadku określonym w ust. 3 wszystkie uiszczone przez Klienta opłaty podlegają zwrotowi. Klient nie będzie rościł z tego tytułu żadnych pretensji. § 3 DOSTAWA: 1. Sklep dostarcza przesyłki do kupującego kurierem lub transportem własnym. 2. Istnieje również możliwość odbioru towaru osobiście po wczesnejszym ustaleniu adresu i terminu. 3. W momencie odbioru towaru należy sprawdzić czy towar zgodny jest z fakturą i zamówieniem i czy nie nosi śladów uszkodzeń. a. w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku towaru należy w obecności kierowcy sporządzić protokół szkody czy rozbieżności. b. tylko na podstawie otrzymanego protokołu szkody lub rozbieżności podpisanego przez kuriera lub kierowcę nastąpi wymiana towaru na pełnowartościowy. § 4 ANULOWANIE ZAMÓWIENIA: 1. Po wysłaniu standardowego zamówienia, można wycofać zamówienie telefonicznie lub drogą mailową tego samego dnia do godziny 17:00 lub następnego dnia roboczego do godziny 12:00 2. Nie można anulować zamówień, które zostały już wysłane na adres Zamawiającego 3. W przypadku zakupu towaru i nie odebraniem go, kupujący zostanie obciążony kosztami przesyłki kurierskiej w obie strony. § 5 REKLAMCJE: 1. Reklamacja składana jest na piśmie do  A.P.A sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej 43 - 300 przy ul. Cieszyńskiej 50/9. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest posiadanie faktury VAT lub paragonu lub innego dokumentu księgowo - finansowego. 2. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty procedur reklamacyjnych pokrywa Klient 3. Zdjęcia produktów zamieszczone na stronie internetowej mogą różnić się od stanu faktycznego, w związku z tym nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru 4. Kupujący ma obowiązek złożenia reklamacji przewoźnikowi w przypadku zauważenia uszkodzeń przesyłki lub jej opakowania. W powyższym przypadku, pod rygorem odmowy uznania reklamacji, Kupujący ma obowiązek spisania protokołu uszkodzeń przesyłki na druku przewoźnika, oraz przesłanie kopii tego druku do Sprzedającego, na adres e-mail: art.voglio@gmail.com 5. O trybie i sposobie postępowania reklamacyjnego Sprzedawca poinformuje Kupującego na piśmie w terminie 14 dni od daty wpłynięcia protokołu uszkodzenia przesyłki przewoźnika lub protokołu reklamacyjnego, przy czym Kupujący zobowiązuje się udostępnić wadliwy towar w stanie dostawy do wglądu Sprzedawcy na każde jego wezwanie. Jeżeli towar został przetworzony, użyty, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru z tytułu gwarancji oraz rękojmi wygasa. 6. Jeżeli zdaniem Sprzedającego lub Producenta, dla stwierdzenia wad potrzebne będzie przeprowadzenie ekspertyzy technicznej, to Sprzedawca zajmie stanowisko, co do wadliwości towaru po uzyskaniu stosownej ekspertyzy i w takim przypadku upływ 14 dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji nie oznacza automatycznie jej akceptacji. 7. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sprzedawca może według własnego uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad albo wadę usunąć. Załatwienie reklamacji w wyżej wskazany sposób wyłącza możliwość domagania się przez Kupującego dalszych rekompensat. 8. Jeżeli spośród towarów sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienie Kupującego do rezygnacji z realizacji zamówienia lub odstąpienia od zamówienia ogranicza się wyłącznie do towarów wadliwych. 9. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków, zgodnie z wymogami przedstawionymi w Karcie Produktu. 10. Jeżeli z powodu wady fizycznej towaru Kupujący odstępuje od umowy dotyczącej realizacji jego zamówienia albo żąda on dostarczenia towaru wolnego od wad zamiast towaru wadliwego, nie może on odesłać towaru bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy. 11. Wysokość roszczeń z tytułu reklamacji nie może przewyższać wartości towaru podlegającego reklamacji. § 6 POSTANOWIENIE KOŃCOWE: 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 2. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych od niego niezależnych. 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.sklepzbetonem.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony. 4. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

………………………………………… Miejsce, data

A.P.A sp. z o.o. 

ul. Cieszyńska 50/9

43-300 Bielsko-Biała

Imię i nazwisko klienta; ………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość Oświadczam, iż na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) odstępuję od umowy sprzedaży z dnia …...........dotyczącej zakupu…………………………………….

Proszę, aby zwrot ceny za zakup towaru został przelany na rachunek bankowy prowadzony przez ………….…… o numerze ……………………………………………………………………………….……

Jednocześnie informuję, iż zakupiony towar zostanie zwrócony przeze mnie na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu Voglio.pl

 

Podpis

Contact
bottom of page