top of page

PRIVACY POLICY

(1) Administratören av Köparnas personuppgifter är onlinebutiken Voglio.pl (2) Alla frågor angående behandlingen av Köparnas personuppgifter ("uppgifter") ska ställas till art.voglio@gmail.com. (3) Behandlingen av Köparnas personuppgifter ska ske på grundval av: a) artikel 6.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (Europeiska unionens officiella tidning L nr 119, s. 1) ("RODO"). 1) ("RODO") i syfte att genomföra och underhålla försäljningsavtalet mellan köparen och den personuppgiftsansvarige ("avtalet"), b) artikel 6.1 c RODO i förhållande till den personuppgiftsansvariges behov av att uppfylla rättsliga skyldigheter, inklusive skattemässiga skyldigheter. c) artikel 6.1 f RODO i den personuppgiftsansvariges berättigade intresse av att hantera köparnas förfrågan och skydda mot eventuella civilrättsliga anspråk relaterade till uppfyllandet av köparnas förfrågan. d) Artikel 6(1)(f) RODO i den personuppgiftsansvariges berättigade intresse som är skyddet mot eventuella civilrättsliga anspråk relaterade till genomförandet av det ovannämnda avtalet, 4. Administratören kommer att behandla följande kategorier av köparnas personuppgifter: a) Namn och efternamn, b) e-postadress, c) korrespondensadress och telefonnummer d) medan behandlingen av särskilda kategorier av personuppgifter som avses i artikel 9 RODO inte är planerad. (5) Köparens personuppgifter kommer att behandlas av Administratören i syfte att: a) ingå och fullgöra Avtalet, b) besvara Köparens förfrågan. (6) Köparnas personuppgifter ska behandlas under Avtalets fullgörandeperiod samt efter dess upphörande i syfte att reglera Avtalet, med förbehåll för att perioden för behandling av personuppgifter varje gång kan förlängas med preskriptionstiden för krav som kan vara relaterade till Avtalets fullgörande eller till den angivna Köparen eller om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för ett ändamålsenligt utövande av krav eller försvar mot krav från motparten, vilket utgör ett rättsligt motiverat intresse hos Administratören. (7) Administratören ska inte tillämpa automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering. (8) Köparna har rätt att få tillgång till innehållet i sina uppgifter och rätten att korrigera, korrigera, radera, begränsa behandlingen, rätten till dataportabilitet, rätten att invända mot databehandling. (9) Köparna har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, som är ordföranden för kontoret för skydd av personuppgifter, om de anser att behandlingen av deras personuppgifter bryter mot bestämmelserna i RODO. (10) Köparens tillhandahållande av uppgifter är frivilligt, men nödvändigt för att fullgöra försäljningsavtalet och för att svara på köparens förfrågan. Om personuppgifter inte lämnas kan ett svar inte lämnas. (11) Besökarnas personuppgifter kan vidarebefordras till enheter som tillhandahåller brev- och paketleveranstjänster, enheter som tillhandahåller redovisningstjänster, enheter som tillhandahåller tjänster för anordnande av kulturevenemang. (12) Förutom de angivna enheterna får köparnas uppgifter endast göras tillgängliga för enheter som är behöriga att göra detta på grundval av allmänt tillämpliga rättsliga bestämmelser. (13) Mottagare av uppgifter finns i länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

BETALNINGSMETODER

- Kredit-/betalkort
- PAYPAL
- Offline-betalningar

Payment Methods
Contact
bottom of page