top of page

GARANTIANSPRÅK RETURER

(1) Alla produkter omfattas av en 12-månaders garanti från säljaren. 2. Köparen har rätt att göra ett klagomål om kvalitets- eller kvantitetsdefekter eller brott mot produktens ämne på dagen för mottagandet av varorna, till följande e-postadress: art.voglio@gmail.com. Tillverkaren är ansvarig enligt garantin om en latent fysisk defekt upptäcks före utgången av 2 (två) år från det datum då produkten släpptes till köparna. (3) Säljaren utesluter härmed ansvar enligt garantin för fysiska och juridiska defekter i produkten, i förhållande till personer som bedriver affärsverksamhet (entreprenörer). Säljarens och tillverkarens ansvar enligt garantin utesluts också om köparen har reparerat varan utan föregående skriftligt samtycke från säljaren. Eventuella klagomål som lämnas in avseende: varans kvalitet, estetik, mått, kommer att beaktas med undantag för de funktioner som anges nedan och de som anges i produkt- och garantikorten. Arkitektonisk betong är ett material som till sin natur varierar i sina estetiska egenskaper, och eventuella strimmor, hålrum och deras ojämnhet, liksom variation i placering, är typiska för materialet och framhäver dess karaktär. Produkterna kan uppvisa variationer och måttavvikelser i enlighet med de parametrar som anges i garantivillkoren. Enskilda produktionssatser kan, på grund av: skillnader i atmosfäriska förhållanden, inklusive lagring hos kunden, skillnader i aggregat eller produkter som används för produktion, uppvisa variationer i estetiska/visuella kvaliteter, samt hålrum vid kanter eller hörn. (5) Bevis på inköp av varorna är alltid en del av garantin. (6) Till dess att reklamationen är slutligt avgjord är Köparen skyldig att förvara den reklamerade varan på ett betryggande sätt, så att skador eller brister undviks. 7. Om Köparen på grund av en fysisk defekt i varorna drar sig ur avtalet för genomförandet av sin beställning eller begär leverans av felfria varor istället för defekta varor, får han inte returnera varorna utan föregående skriftligt samtycke från Säljaren. (8) Beloppet för krav enligt reklamationen får inte överstiga värdet av de varor som är föremål för reklamationen. 9. Köparens reklamation skall inte avbryta förfallodagen för betalning till Säljaren för produkten. Inledande av reklamationsförfarandet utgör inte skäl för Köparen att återkalla eller häva beställningen. (10) Säljaren är inte ansvarig för frågor som rör felaktig användning av det köpta materialet. Risken för användning och tillämpning av de avtalade varorna skall bäras uteslutande av köparen. Eventuell information från säljaren i detta avseende är en artighet och kan inte behandlas som en grund för specifik tillämpning. 11. I händelse av ett obefogat klagomål eller skada på varorna på grund av användarens fel, ska alla kostnader som uppstår på grund av det obefogade klagomålet bäras av Kunden. (12) Inom 14 dagar från leveransen av de beställda varorna har kunden rätt att returnera dem utan att ange något skäl i enlighet med bestämmelserna i artikel 30 i lagen om konsumenträttigheter av den 30 maj 2014. (Journal of Laws 2004.827) genom att lämna in ett lämpligt uttalande skriftligen till säljaren. (Bilaga nr 1) 13. Vid frånträdande av avtalet utan angivande av skäl är kunden skyldig att på egen bekostnad returnera inköpsobjektet genom att skicka det till adressen för A.P.A. sp z o.o. Cieszyńska 50/9 Street, 43-300 Bielsko Biała. (14) Möjligheten att frånträda avtalet och returnera varorna utan att ange skäl gäller inte en icke prefabricerad vara som tillverkats på särskild beställning, enligt kundens specifikationer eller för att tillgodose dennes individuella behov i enlighet med innehållet i bestämmelsen i artikel 38.3 i lagen om konsumenträttigheter av den 30 maj 2014. (Journal of Laws 2004.827). (15) I händelse av hävning av avtalet ska kontanter återbetalas inom 14 arbetsdagar efter vårt mottagande av den oskadade returförsändelsen, i form av kontanter eller överföring till det bankkonto som kunden har angett. (16) Vid mottagandet av försändelsen är kunden skyldig att kontrollera att den beställda produkten inte har skadats under transporten. Om försändelsens förpackning bär tecken på skada eller om förseglingen (tejpen) är bruten, ska försändelsen inte tas emot. Kontroll av paketets innehåll vid mottagandet är en förutsättning för att ta hänsyn till eventuella krav från kunden på grund av förlust eller skada på paketet under transporten, i vilket fall en skaderapport bör upprättas i närvaro av kuriren och kunden bör kontakta säljaren så snart som möjligt för att klargöra ärendet. 

17. Alla anspråk på ersättning för skador på paketet accepteras endast och uteslutande med det bifogade skadeprotokollet som upprättats med kuriren för det kurirföretag som levererar paketet. Upprättande av protokollet under de följande dagarna garanterar inte erkännande av anspråket. Godtagande av försändelsen utan förbehåll innebär att anspråk på ersättning för skador på godset förfaller! (§ 76 i transportlagen). Butiken ansvarar inte för mekaniska skador som repor, bucklor etc. som upptäcks vid ett senare tillfälle. 18 Enligt artikel 34.4 är det kunden som ska hållas ansvarig för eventuell värdeminskning av varorna som uppstår till följd av att de används på ett sätt som går utöver vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

REGLER FÖR WEBBSHOP

Internetbutiken på adressen www.voglio.pl drivs av A.P.A sp. z o.o. med säte i Bielsko-Biała 43-300 Ul. Cieszyńska 50/9, NIP 5472237195 , e-post: art.voglio@gmail.com telefonnummer: +48791289599 eller +48695056835 ALLMÄN INFORMATION: 1. Internetbutiken voglio.pl säljer varor till förmån för kunder som är fysiska eller juridiska personer och enheter utan juridisk personlighet. (2) Alla priser som anges i erbjudandet som skickas till kunden är bruttopriser, uttryckta i polska zloty (PLN). Priserna inkluderar inte kostnaden för leverans av de beställda varorna. (3) Dokumentet för försäljning av varorna är en momsfaktura. BESKRIVNING OCH BILDER AV PRODUKTERNA: (1) All information om varorna, annan information eller reklammaterial, samt information som finns på webbplatsen www.voglio.pl, riktad till kunder och potentiella kunder utgör inte ett erbjudande enligt lagens mening, de är bara en inbjudan att inleda förhandlingar. Bilderna på produkterna är illustrationer och kan skilja sig från det faktiska utseendet på objektet. Detta ändrar dock aldrig deras egenskaper. 3. Produktinformation är inte en indikation på tillgänglighet. § 1 BESTÄLLNINGAR: 1. Beställningar kan göras i butiken via webbplatsen voglio.pl. 2. Ett villkor för att en beställning ska kunna fullgöras är att beställningsformuläret fylls i korrekt och att den exakta specifikationen för produkten anges, i synnerhet: a) typ av produkt, b) färg, c) ytfinish. (3) Tidpunkten för ingående av köpeavtalet är den tidpunkt då köpet bekräftas på www.voglio.pl och betalning sker. 4. Villkoret för att uppfylla beställningen är att tillhandahålla fullständiga uppgifter på beställningsformuläret, dvs. namn, efternamn, uppgifter som krävs för att utfärda en faktura, leveransadress eller information om dess insamling, samt e-postadress och telefonnummer, vilket möjliggör verifiering av riktigheten i den beställning som gjorts. (5) Beställningar kan göras 24 timmar om dygnet, året runt. 6. Butiken får vägra att behandla en beställning om: a) beställningsformuläret är felaktigt eller delvis ifyllt (gäller beställningar som görs elektroniskt), b) om överföringen inte betalas i rätt tid, c) paketet inte hämtas ut av kuriren. d) valet av leveransalternativ är felaktigt angivet. 7 Orderns verkställighetsdatum räknas från dagen för mottagandet av betalningen till säljarens konto och är 31 arbetsdagar, såvida inte säljaren anger ett annat datum för leverans av tjänster eller produkter i acceptansläget. Orderns verkställighetsdatum ska vara det datum då produkten ställs till Kundens förfogande eller ordern skickas till Kunden. 8. Butiken förbehåller sig rätten att dra tillbaka vissa produkter från försäljning, ändra priser på produkter och tjänster, genomföra och avbryta reklamkampanjer. 9. Försändelsen levereras till den adress som Kunden har angett i beställningen. Inköpsbevis i form av momsfaktura eller kvitto lämnas via e-post eller per post till den adress som anges i beställningen eller som bifogas paketet. 2 § BETALNING: 1. Köparen betalar via online-betalningssystemet. 2. (2) Butiken förbehåller sig rätten att vägra att behandla en beställning i något skede av dess uppfyllande i händelse av att de beställda varorna inte är tillgängliga, inte kan produceras eller av andra giltiga ekonomiska eller logistiska skäl. Detta gäller i synnerhet om det, på grund av ett misstag eller tekniskt fel, skulle finnas en uppenbar och flagrant skillnad mellan priset eller beräkningen samt uppgifterna om den presenterade produkten och verkligheten. (3) I det fall som avses i punkt 3 återbetalas alla avgifter som kunden har betalat. Kunden kommer inte att ha några anspråk på detta konto. § 3 LEVERANS: 1. Butiken levererar varorna till köparen med bud eller egen transport. 2. (2) Det är också möjligt att hämta varorna personligen efter överenskommelse om adress och tid. (3) Vid mottagandet av varorna bör det kontrolleras att varorna överensstämmer med fakturan och beställningen och att de inte bär några tecken på skada. a. Om varorna är skadade eller saknas bör en skade- eller avvikelserapport upprättas i närvaro av chauffören. b. Endast på grundval av den skade- eller avvikelserapport som mottagits och undertecknats av kuriren eller chauffören kommer varorna att bytas ut mot en fullvärdig vara. § 4 ANNULLERING AV ORDER: 1. När en standardorder har skickats kan ordern återkallas per telefon eller e-post samma dag före kl. 17.00 eller nästa arbetsdag före kl. 12.00. 2. Order som redan har skickats till den beställande partens adress kan inte återkallas. 3. Om varorna köps och inte hämtas kommer köparen att debiteras för kurirfrakten båda vägarna.

§ 5 REKLAMATION: 1. Reklamation ska ske skriftligen till A.P.A sp. z o.o. med säte i Bielsko-Biała 43 - 300 på Cieszynska 50/9 St. Grunden för inledande av reklamationsförfarandet är innehav av en momsfaktura eller kvitto eller annan redovisningshandling. (2) I händelse av ett obefogat klagomål eller skada på varorna på grund av användarens fel täcks alla kostnader för klagomålsförfarandet av kunden (3) Foton av produkterna på webbplatsen kan skilja sig från det faktiska tillståndet och kan därför inte ligga till grund för klagomålet på de köpta varorna (4) Köparen är skyldig att göra ett klagomål till transportören om han märker skador på försändelsen eller dess förpackning. I detta fall är köparen skyldig att skriva en rapport om skada på försändelsen på transportörens utskrift och skicka en kopia av denna utskrift till säljaren till följande e-postadress: art.voglio@gmail.com 5. Säljaren ska skriftligen informera köparen om förfarandet och sättet för klagomål inom 14 dagar från dagen för mottagandet av transportörens rapport om skada på försändelsen eller reklamationsrapporten, varigenom köparen åtar sig att göra defekta varor i leveranstillstånd tillgängliga för säljaren för inspektion på alla begäranden. Om varorna har bearbetats, använts, upphör säljarens ansvar för defekter i varor enligt garantin och garantin. 6. (6) Om det enligt säljarens eller tillverkarens uppfattning är nödvändigt att utföra en teknisk expertis för att fastställa defekterna, ska säljaren ta ställning till varans defekthet efter att ha erhållit relevant expertis, och i detta fall ska utgången av 14-dagarsperioden för behandling av klagomålet inte automatiskt innebära att det accepteras. (7) Om reklamationen anses vara berättigad kan Säljaren efter eget val antingen ersätta varan med en ny felfri vara eller avhjälpa felet. Hantering av reklamationen på ovan angivet sätt utesluter möjligheten för Köparen att kräva ytterligare ersättning. (8) Om endast en del av de sålda varorna är defekta och kan separeras från de felfria varorna, ska Köparens rätt att annullera ordern eller dra sig ur ordern begränsas uteslutande till de defekta varorna. (9) Tills klagomålet är slutligt löst är Köparen skyldig att lagra de reklamerade varorna på ett korrekt sätt som förhindrar eventuella skador eller brister, i enlighet med de krav som anges i Produktkortet. (10) Om kunden, på grund av en fysisk defekt i varan, drar sig ur avtalet för genomförandet av sin beställning eller begär leverans av felfria varor istället för defekta varor, får han inte skicka tillbaka varorna utan föregående skriftligt samtycke från säljaren. (11) Beloppet för fordringar enligt klagomålet får inte överstiga värdet på de varor som är föremål för klagomålet. § 6 SLUTBESTÄMMELSE: 1. Att göra en beställning är liktydigt med att acceptera dessa villkor. (2) Butikens operatör ska inte hållas ansvarig för eventuella avbrott i användningen av onlinebutiken på grund av tekniska skäl (underhåll, inspektion, utbyte av utrustning etc.) eller andra skäl som ligger utanför dess kontroll. (3) Dessa allmänna villkor träder i kraft den dag de publiceras i onlinebutiken på www.sklepzbetonem.pl och gäller utan tidsbegränsning. 4. Shopens operatör förbehåller sig rätten att ändra dessa bestämmelser. (5) I frågor som inte omfattas av dessa regler och föreskrifter ska regleras av bestämmelserna i civillagen och lagen om skydd av konsumenträttigheter och lagen om skydd av personuppgifter.

Contact
bottom of page